วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

4. ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษาจำแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 จำแนกตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ได้แก่
ประเภทสื่อสำหรับครู
แผนการสอน
คู่มือครู
เอกสารประกอบการสอน
ชุดการสอน
สื่อผสมชนิดต่างๆ
หนังสืออ้างอิง
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ
ประเภทสื่อสำหรับนักเรียน
บทเรียนสำเร็จรูป
เอกสารประกอบการเรียน
ชุดฝึกปฏิบัติ
ใบงาน
แบบฝึก
หนังสือเสริมประสบการณ์4. ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษาจำแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 จำแนกตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ได้แก่
ประเภทสื่อสำหรับครู
แผนการสอน
คู่มือครู
เอกสารประกอบการสอน
ชุดการสอน
สื่อผสมชนิดต่างๆ
หนังสืออ้างอิง
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ
ประเภทสื่อสำหรับนักเรียน
บทเรียนสำเร็จรูป
เอกสารประกอบการเรียน
ชุดฝึกปฏิบัติ
ใบงาน
แบบฝึก
หนังสือเสริมประสบการณ์
ชุดเพลง
ชุดเกม, การ์ตูนต่างๆ
4.2 จำแนกตามลักษณะของนวัตกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทเทคนิควิธีการหรือกิจกรรม เช่น การสอนแบบศูนย์การเรียน การเรียนเพื่อความรอบรู้ การฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม การศึกษาเป็นรายบุคคล
2. ประเภทสื่อการเรียนการสอน เช่น ชุดการสอน ชุดสื่อประสม บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียน โมดุล เพลง เกม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชุดเพลง
ชุดเกม, การ์ตูนต่างๆ
4.2 จำแนกตามลักษณะของนวัตกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทเทคนิควิธีการหรือกิจกรรม เช่น การสอนแบบศูนย์การเรียน การเรียนเพื่อความรอบรู้ การฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม การศึกษาเป็นรายบุคคล
2. ประเภทสื่อการเรียนการสอน เช่น ชุดการสอน ชุดสื่อประสม บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียน โมดุล เพลง เกม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ไม่มีความคิดเห็น: